Mérite sportif Colmer-Berg

Den 8.4.2016 goufen zu Kolmer-Bierg d’Sportler a Schüler geéiert déi déi lescht Saison/Schouljoer eppes besonneges am Sport oder an der Schoul geleescht hunn.

Den Indiaca Kolmer ass geéiert ginn fir hier 2te Plaz an der Coupe mat der Mixte Equipe 2014/2015

Merite 2014/2015

Merite 2014/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.