Memberen

Aktiv Spiller:

Bastian Sam

Bertemes Romy

Christ Jessica

Emeringer Sandra

Feinen Gusty

Hilger Monique

Kass Carole

Lallmang Ronny

Meyer Nadine

Neuens Marc

Otten Kevin

Risch Claudine

Schaack Tom

Watgen Rouven

Zuidberg Bob

Zuidberg Viviane

Ancien Spiller:

Bindels-Zanussi Christiane

Dostert Romy

Hilger Jemp

Kayser Marc

Lammar Sophie

Losch Patrick

Najfeld Mischi

Schmoetten Tom

Watgen Christiane

Zellinger Eric

De Comité

President:

Watgen Rouven

Vize-President:

Lallmang Ronny

Tresorier:

Risch Claudine

Secrétaire:

Schaack Tom

Membres:
Hilger Monique
Meyer Nadine
Watgen Christiane