Memberen

Aktiv Spiller:

Bertemes Romy

Christ Jessica

Emeringer Sandra

Feinen Gusty

Hilger Monique

Kass Carole

Meyer Nadine

Neuens Marc

Otten Kevin

Orban Michele

Reinertz Fabrice

Risch Claudine

Schaack Tom

Schammo Mim

Sebert Grégory

Watgen Rouven

Zuidberg Bob

Zuidberg Elena

Zuidberg Viviane

Ancien Spiller an Memberen vum Club:

Bastian Sam

Bindels-Zanussi Christiane

Dostert Romy

Hilger Jemp

Kayser Marc

Lallmang Ronny

Lammar Sophie

Losch Patrick

Najfeld Mischi

Schmoetten Tom

Watgen Christiane

Zellinger Eric

De Comité

President:

Watgen Rouven

Tresorier:

Risch Claudine

Secrétaire:

Schaack Tom

Membres:
Hilger Monique
Kass Carole
Watgen Christiane