Häre Spilldag 1 2019-2020

Häre Spilldag 1 2019-2020

Resultater an Tabell vum 1ste Spilldag bei den Hären 2019-2020 Hären 2019-20 Resultater 1. Spilldag Hären 2019-20 Tabell 1. Spilldag

Mixte Spilldag 1 2019-2020

Mixte Spilldag 1 2019-2020

Hei nach d’Resultater an aktuell Tabell (offiziell iuni Groe Léiw, inoffiziell mat) Mixte 2019-20 offiziell Tabell 2. Spilldag Mixte 2019-20...