Relais pour la vie 2019

Den Indiaca Kolmer huet och um Relais pour la vie fir eis Gemeng deelgeholl.