Generalversammlung 27. Nov. 2015

Eise Comité invitéiert wéi all Joër op d’Generalversammlung am Konferenzraum vum Restaurant Neptwone zu Kolmer !

Se ass dëst Joer den 27ten November um 19h00. Natierlech dono erem mat engem gudden Iessen 🙂

 

Hei d’Annonce:

Steeen, den 11ten Oktober 2015
Leif lndiaca Sportsfrenn,
Heimat sidd Dir ganz harzlech agelueden un eiser
Generalversammlung mat lessen am "Restaurant Neptwone" rue
Fran~ois Krack, Kolmer-Bierg, Freides, den 27. November 2015 um
19hOOdeelzehuelen.
Ooflaf vun der Versammlung:
1. Begreissung vun den Memberen duerch den President
2. Rapport vum Sekretar
3. Bericht vum Tresorier
4. Decharge vum Tresorier duerch Reviseuren
5. Neiwal vum Comite an Reviseuren
6. Frai Aussprooch
7. lessen
D'Memberen, dei sech fir den Comite interesseieren, sollen sech
w.e.g. virum 13. November beim Rouvenoder Marc mellen.
MEmt lech w.e.g. fir d'Generalversammlung an d'lessen bis Freides,
den 20. November beim Marc un oder of.
E-mail: kaysermarc@yahoo.com oder telephonesch 691 39 02 51.
Fir de Comite
Kayser Marc
Sekretar vum lndiaca Kolmer

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.